Fons de pergamins del marquesat de Santa Maria de Barberà (parcial)

Nom de persona: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona

11 documents.

 1. Signatura: 1-59-08 (A-12)
  Tipologia: ÀPOCA
  Data literal: X kalendas septembris anno domini Mº CCº LXXXº quinto
  Data: 23/08/1285
  Lloc: Barcelona
  Notari: Miquel d'Antiga, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Berenguera, filla del difunt Bernat Mataró, i muller de Berenguer de Roca, amb el consentiment del seu marit, reconeix haver rebut de la seva germana Maria, muller de Bonanat Sabater, hereva de la seva mare Maria, la quantitat de 300 morabatins que la seva mare li havia concedit en concepte de donació entre vius amb motiu del seu casament i com a herència legítima materna.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 329 x 346 mm
  Altres: Lleugerament tacat amb un forat petit a la part inferior.
  És trasllat
  Data literal: tercio kalendas augusti anno domini millesimo trescentesimo quadragesimo quarto
  Data (dd/mm/aaaa): 30/07/1344
  Lloc: Barcelona
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona
  Topònims
  Barcelona

 2. Signatura: 1-17-46 (A) (B-3)
  Tipologia: VENDA
  Data literal: IIII kalendas iulii anno domini millesimo CCº XXXº secundo
  Data: 28/12/1216
  Lloc: Barcelona
  Notari: Pere de Bages, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Avinent, filla de Pere Carbonell, els seus fills Bonifaci i Bernabona i el marit d'aquesta última, Berenguer Mulet, venen a Estefania, vídua de Maimó Gombau, unes cases situades a Barcelona, sota domini de la pabordia del mes de gener de la Seu de Barcelona. El preu de la venda és de 47 morabatins.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 665 x 617 mm
  Altres: Diversos estrips als marges dret i esquerre, rosecs al marge dret i taques.
  És trasllat
  Data literal: tercio kalendas augusti anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto
  Data (dd/mm/aaaa): 30/07/1344
  Lloc: Barcelona
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona

 3. Signatura: 1-17-46 (B) (B-3)
  Tipologia: ÀPOCA
  Data literal: Xº kalendas septembris anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto
  Data: 23/08/1285
  Lloc: Barcelona
  Notari: Miquel d'Antiga, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Berenguer de Roca, fill de Pere de Roca, reconeix haver rebut de Maria, esposa de Bonanat Sabater i hereu de Maria, esposa del difunt Bernat Mataró, 96 morabatins que restaven dels 1.400 morabatins, que dit Bernat Mataró i la seva filla Berenguera li devien en concepte d'herència paterna pel seu casament.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 665 x 617 mm
  Altres: Diversos estrips als marges dret i esquerre, rosecs al marge dret i taques.
  És trasllat
  Data literal: tercio kalendas augusti anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto
  Data (dd/mm/aaaa): 30/07/1344
  Lloc: Barcelona
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona

 4. Signatura: 1-17-46 (C) (B-3)
  Tipologia: SENTÈNCIA JUDICIAL
  Data literal: X kalendas ianuarii anno domini M CC XVIº
  Data: 23/12/1216
  Lloc: Barcelona
  Escrivà: Pere Mascaró, escrivà
  Fons de procedència:
  Regest en català: Bernat de Sant Andreu, jurista, pronuncia sentència en la controvèrsia entre Pere Gruny i Massot, fill de Domènec de Tortosa, a causa de les obres que ha fet dit Domènec en els Banys Vells que tenen dits Pere Gruny i Massot per la Canònica de Barcelona. La sentència obliga a dit Domènec a tornar al seu estat inicial l'edifici i desfer les obres que hi ha fet.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 665 x 617 mm
  Altres: Diversos estrips als marges dret i esquerre, rosecs al marge dret i taques.
  És trasllat
  Data literal: tercio kalendas augusti anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto
  Data (dd/mm/aaaa): 30/07/1344
  Lloc: Barcelona
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona

 5. Signatura: 1-19-39 (B-7)
  Tipologia: TESTAMENT
  Data literal: tercio kalendas iunii anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo
  Data: 30/05/1348
  Lloc: Barcelona
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Guillem de Sitges, mercader de Barcelona, ordena testament i escull com a marmessors a Arnau Ballester, a Mateu Civader, a Pere de Sant Climent, a Ramon Romeu, canonge de Barcelona i a la seva esposa Esclaramunda. Desitja ser enterrat al cementiri de l'església del convent dels frares menors de Barcelona i institueix hereu universal al seu fill Pericó.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Dolent
  Mides: 902 x 676 mm
  Altres: Un forat considerable a la part superior, marges rosegats, taques i notes dorsals.

 6. Signatura: 1-20-52 (B-13)
  Tipologia: REPARTIMENT HERÈNCIA
  Data literal: quarto decimo kalendas junii anno domini millesimo CCº sexagesimo tercio
  Data: 19/05/1263
  Lloc: Barcelona
  Notari: Pere Marc, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Maria, muller de Bernat Mataró, Guillem Babot, vidu de Berenguera, com aprocurador de les seves tres filles, i Guillema, monja, es reparteixen els béns i els drets sobre els Banys Vells que tenia el seu pare, Massot antgament anomenat dels Banys, ja que aquest morí intestat.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Dolent
  Mides: 755 x 602 mm
  Altres: El document està deteriorat pel marge esquerre, de forma que hi ha forats, es desfà pergamí, la lletra està força esvanida. Hi ha taques d'humitat. El lateral dret està tot rosegat. Notes dorsals.
  És trasllat
  Data literal: tercio kalendas augusti anno domini millesimo trescentesimo quadragesimo quarto
  Data (dd/mm/aaaa): 30/07/1344
  Lloc:
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona
  Topònims
  Barcelona

 7. Signatura: 1-7-03 (C-4)
  Tipologia: PROCURA
  Data literal: sexto kalendas iulii anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto
  Data: 26/06/1344
  Lloc: Barcelona
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Simó de Puig, ciutadà de Barcelona, nomena i ordena al seu escuder Guillem de Pi com a procurador seu amb plens poders.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 269 x 349 mm
  Altres: Té el lateral dret lleugerament rosegat.
  Topònims
  Barcelona

 8. Signatura: 1-7-05 (C-4)
  Tipologia: ESPONSALICI
  Data literal: VI kalendas septembris anno domini millesimo CC decimo
  Data: 27/08/1210
  Lloc:
  Notari: Arnau de Sarrià, notari
  Fons de procedència:
  Regest en català: Joan Andreu, d'acord amb el seu pare Domènec de Tortosa, atorga a Bonafilleta, filla d'Arnau Jordà, la quantitat de 800 morabatins en concepte del seu esponsalici, tot assignant-li una sèrie de propietats.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 331 x 442 mm
  Altres:
  És trasllat
  Data literal: tercio kalendas februarii anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo tercio
  Data (dd/mm/aaaa): 30/01/1344
  Lloc:
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona
  Topònims
  Barcelona

 9. Signatura: 1-7-51 (C-4)
  Tipologia: CONFIRMACIÓ D'ESTABLIMENT EMFITÈUTIC
  Data literal: XV kalendas augusti anno millesimo CCº XXº sept (...)
  Data: 18/07/1277
  Lloc:
  Notari: Pere de Bages, notari
  Fons de procedència:
  Regest en català: Berenguer, bisbe de Barcelona, lloa i confirma a en Jaume Grony, en Pere Arnau Grony, a en Pere i a na Suau Grony, fills dels difunt Pere Grony, la meitat dels Banys Vells de Barcelona que el seu pare tenia sota domini de la pabordia del mes de gener de la Canònica de Barcelona a canvi d'un cens anual d'1'5 mancusos.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Regular
  Mides: 249 x 399 mm
  Altres: Té el lateral dret tot rosegat.
  És trasllat
  Data literal: tercio kalendas augusti anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto
  Data (dd/mm/aaaa): 30/07/1344
  Lloc: Barcelona
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona
  Topònims
  Barcelona

 10. Signatura: 1-37-46 (C-7)
  Tipologia: COLUMNEL·LA (entrega de llegat)
  Tipologia: ÀPOCA
  Data literal: idus augusti anno domini millesimo trecentesimo tricesimo nono
  Data: 13/08/1339
  Lloc:
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Jaume de Pla, draper de la vila de Caldes de Montbui, reconeix haver rebut de n'Arnau Cardona, ciutadà de Barcelona, la quantitat de 400 s.m.b. que la seva germana Margarida, muller del dit Arnau, li havia llegat en el seu testament.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Dolent
  Mides: 181 x 249 mm
  Altres: Els marges dret i esquerre estan rosegats. Hi ha dos forats al mig del document. Notes dorsals.

 11. Signatura: 1-12-25 (E-2)
  Tipologia: NOMENAMENT DE BATLLE, JUTGE, NOTARI, ÀRBITRE
  Tipologia: COMPROMÍS
  Data literal: tercio kalendas februarii anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo tercio
  Data: 30/01/1344
  Lloc: Barcelona
  Notari: Simó de Rovira, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Jaume Sabater, ciutadà de Barcelona d'una banda i Simó de Puig, ciutadà de dita ciutat, de l'altra, es comprometen amb Bernat de Montjuic i Bonanat de Casals, juristes i àrbitres en la causa que enfrontava dits Jaume i Simó pels fruit i emoluments dels banys vells de Barcelona, que pertanyien a dit Simó de feia temps i per un arc i unes letrines que dit Jaume va fer a un hort de dit Simó.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 627 x 499 mm
  Altres: Notes dorsals.
  Topònims
  Barcelona

Llista de tipologies   Llista de llocs   Llista d'institucions   Llista de notaris   
Signatura comença per:
Any entre: i valors majors que 0
Mida (mm) entre: i valors majors que 0
Fons:
Suport:
Estat:
Llengua:
Regest (paraules):
Nou   Important   Segell   Heràldica   
Nom de lloc:
Nom de persona: